Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi
KKTC Maliye Bakanlığı RSS Kaynağı
Anasayfa
Genelge ve Formlar
Yasa ve Tüzükler
Raporlar
Basın Açıklamaları
İletişim
Bağlantılar
Misyon/Vizyon
Misyon:
Hükümetin belirlemiş olduğu program çerçevesinde mali ve ekonomik yapının sürdürülebilirliği kapsamında; Maliye politikaların oluşturmak, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli dağılımına uygun bütçe hazırlamak, bütçe uygulamalarını yönlendirmek ve kontrol etmektir.

Vizyon:
Maliye hizmetlerini ve stratejilerini; hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri ile sürekli iyleştiren ve geliştiren, performans yönetimi ve denetimini sağlayarak uluslararası standartlarda mali disiplinden ödün vermeyen; etkin, ekonomik ve verimli bir bütçe yönetimi sağlamaktır.

Genelge ve Formlar
Daire Hakkında
Bütçe Dairesi ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları
I-KKTC'nin mali politikalarını belirleyip yürürlüğe koyar.
1-KKTC Bakanlıkları ve bağlı dairelerince hazırlanan Bütçe tekliflerini değerlendirip, Maliye Bakanlığında yapılan müzakereler neticesinde Bütçe Yasa tasarısı şeklinde düzenleyerek KKTC Cumhuriyet meclisine intikal ettirilmek üzere KKTC Bakanlar Kuruluna sunar.
2-Her yıl KKTC Cumhuriyet Meclis'ince onaylanan KKTC Bütçe Yasasını KKTC Bakanlar Kurulu adına Maliye Bakanlığı uygular.
3-KKTC Bütçe Yasasında öngörülen kadrolardan münhal düşenlerin doldurulabilmesi için Mali açıdan Maliye Bakanlığınca uygunluk bildirimi yapılır.
4-Arizi veya geçici olarak istihdam edilen Personeli maaş ve ücret ödenekleri hangi program altında olursa olsun, başka Bakanlık veya daireye aktarmaya, ilgili bakanlığın istemi üzerne maliye Bakanlığı yetkilidir.
5-KKTC Bütçesinde Mahalli Kaynaklarla Finanse edilmeleri öngörülen Yatırım Projeleri, Maliye Bakanlığının onayı ile uygulanır.
6- Bütçede Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile Finanse edilmesi öngörülen Yatırım Projelerinin uygulama seyrine göre, Projeler arasında aktarma yapılmasına ve Finansmanı ayrıca sağlanan yeni projelerin mevcut projelere eklenmesine veya başlamasına ve bir kısım projenin kaldırılmasına T.C Yardım Heyetinin olumlu görüşünün alınması kaydı ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.
7- Resmi Hizmet araçlarının denetiminden Maliye Bakanlğı sorumludur.
8- KKTC Bütçesinde program içinde yapılacak ödenek aktarması önerileri, ilgili Bakanlıklarca Maliye Bakanlığına gönderilir ve Maliye Bakanlığının onayına tabidir.
9- Bütçe Yasasında dökümü belirtilen Ek ödeneklerin Bütçeye Eklenmesine maliye Bakanlığı yetkilidir.
10- Bütçe uygulama sonuçları ile ilgili olarak yıl içerisinde üç ayda bir düzenlenecek Mali raporları Bakanlar Kuruluna Maliye Bakanlığı sunar.
11- Bütçe uygulamaları ile ilgili kesin hesap ve Mali raporu KKTC Cumhuriyet Meclisine intikal ettirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunar.
12- Bakanlık ve bağlı dairelerce talep edilen ek mesai yetkilerini değerlendirir ve gerekli yetkiyi verir.
13- Kamu görevlilerinin emeklilik taleplerini onaylar.
Maliye Bakanlığı Basın Açıklamaları